Dịch vụ web WNMS

Sử dụng JSON (JavaScript Object Notation) với dịch vụ web WNMS

JSON là một định dạng dữ liệu dựa trên chú giải đối tượng của ngôn ngữ JavaScript. Nó không yêu cầu JavaScript để đọc hay ghi; nó có thể được dễ dàng phân tích sử dụng thư viên và công cụ có trong nhiều ngôn ngữ.

Để tham khảo đầy đủ về JSON và cách sử dụng, bạn nên vào thăm trang JSON.org của Douglas Crockford. Trên đó, bạn cũng nên đọc tài liệu JSON: The Fat-Free Alternative to XML.

Tổng quan về khuôn dạng JSON

JSON là một khuôn dạng văn bản rất đơn giản dựa trên chú giải đối tượng của JavaScript. Chú giải này bao gồm các phần tử cơ bản sau:

* Đối tượng. Nằm trong cặp ngoặc ({}).
* Thành viên đối tượng. Thành viên bao gồm xâu ký tự và giá trị, phân tách bởi dấu (:). Thành viên phân tách bởi dấu phảy.
* Mảng. Mảng bắt đầu và kết thúc với([]) và chứa giá trị. Giá trị phân tách bởi dấu phảy.
* Giá trị. Một giá trị có thể là xâu ký tự, số, đối tượng, mảng, hay các hằng true, false, null.
* Xâu ký tự. Xâu ký tự được bao quanh bởi nháy kép và chứa các ký tự Unicode.

Một ví dụ đơn giản của JSON trông như sau:
<script language="javascript">
var obj = [{
 "sense_id":"1",
 "synset_offset":"00001740",
 "synset_type":"n",
 "lex_filenum":"03",
 "lex_filename":"noun.Tops",
 "words":"entity",
 "gloss":"that which is perceived or known or inferred to have its own distinct existence (living or nonliving)"
}];
</script>

Trong ví dụ này, JSON trả về dữ liệu kết quả của bản ghi Wordnet đầu tiên là một mảng bảy phần tử. Bạn có thể trích rút toàn bộ dữ liệu sử dụng javascript như sau:
<script type="text/javascript" language="javascript">
 //Your can get value with(.key) or ("key") example : obj[0].sense_id , obj[0]["sense_id"] 
 var sense_id = obj[0]["sense_id"]; 
 var synset_offset = obj[0]["synset_offset"];
 var synset_type = obj[0]["synset_type"];
 var lex_filenum = obj[0]["lex_filenum"];
 var lex_filename = obj[0]["synset_offset"];
 var words = obj[0]["words"];
 var gloss =  obj[0]["gloss"];
</script>

Creative Commons License WNMS được phát triển tại TCL, Thái Lan, và được tùy biến và nâng cấp tại Công ty Cổ phần Dịch vụ CNTT NaisCorp.. (Trang web được sinh trong 0.0296 giây)
101 - B1, Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy, Hà Nội. Tel: 04. 6281 3272 Fax: 04. 3767 8024